Pædagogisk referenceramme

Pædagogisk grundlag og anerkendende tilgang

Vores systematiske tilgang til borgerstøtte

På Elverhøj arbejder vi ud fra en pædagogisk referenceramme baseret på KRAP, Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik.

Elverhøjs anerkendende tilgang betyder:

  • At man bliver set som man er.
  • At man bliver taget alvorligt.
  • At blive mødt som værende ligeværdig.
  • At opleve at være OK.

Vi tror på at den enkelte gør sit bedste, med de forudsætninger vedkommende har.

På Elverhøj får alle medarbejdere grunduddannelse samt follow up kursus i KRAP.

Værdiggrundlag

Vi vægter evnen til at indgå i en tæt og tryg relation, meget højt. Uden den tætte relation er det ikke muligt at være medvirkende til forandring eller udvikling af de kompetencer borgeren har brug for.

Vi arbejder ligeværdigt og i øjenhøjde ved at udvise tillid til borgeren samt til hinanden generelt. De betyder at vi tager hinanden seriøst og at udgangspunktet er, at vi stoler på hinanden. Vi forholder os anerkendende og nysgerrigt til hinanden ved at være undrende og spørgende. Ingen trives uden gensidig respekt og tillid.

Vi ønsker at sætte fokus på at styrke de ressourcer borgeren besidder, men også at tydeliggøre hvilke ressourcer og kompetencer den enkelte har mulighed for at opnå eller udvikle.

På Elverhøj prioriterer vi at skabe selvindsigt og selvforståelse i det omfang det er muligt, vi sigter at den enkelte får metode, redskaber og kendskab nok til at kunne mestre eget liv ud fra mestringsstrategier udarbejdet i et samarbejde med os.

Vi anskuer vores arbejde således at vi altid ønsker at vejlede den enkelte, til så selvstændigt et mindset som muligt, og vi er opmærksomme på vores position i rollen og relationen således at vi ikke oparbejder et afhængighedsforhold, stadig med udgangspunkt i ligeværd, respekt og empati.

Elverhøjs målsætning

Vores faglige tilgang er at skabe et varmt og rummeligt miljø, hvor vi i fællesskab og individuelt, støtter den enkelte i deres ønsker, udviklingsmuligheder og potentialer. Vi ønsker at støtte borgerens egen udvikling af selvværd og selvindsigt. Vi vil hjælpe med konflikthåndtering/ løsning og støtte til at de kan begå sig i fælleskaber med gensidig respekt og forståelse.

På Elverhøj bliver den enkelte præsenteret for, samt klædt på til at mestre praktiske gøremål fra hverdagslivet, som rengøring, madlavning, tøjvask, økonomiske aspekter mm.

Vi sigter at alle på Elverhøj har beskæftigelse eller uddannelse udenfor bostedet samt at alle får gode og givtige oplevelser både alene men også sammen med andre, ligesom det kan være i og udenfor Elverhøj. Vi ønsker at have fokus på de gode relationer og netværk, og vi støtter op om at opbygge disse ligesom vi ønsker at vedligeholde og nære, i forvejen opbyggede relationer, om det er familie eller venner.

At arbejde målsættende

Ved indflytning samt hvert halve år udarbejdes et KRAP skema hvorfra der laves delmål. Derudover ligger der beskrevet en myndighedshandleplan, beskrivende de indsatsmål der skal arbejdes med, hos den enkelte.

KRAP mål og delmål udarbejdes altid i et samarbejde mellem os og borgeren, og krav sættes altid efter hvad der realistisk kan forventes, således at vi arbejder med succesoplevelser og naturlig udvikling. Mål og delmål fastholdes aldrig længere end det er relevant og bliver derfor jævnligt drøftet og evalueret.

KRAP skemaet bliver revideret hvert halve år og der snakkes om fremgang og udvikling i perioden siden sidst, selv de små skridt tæller.

Hvert år udarbejdes en større VUM Handleplan der ligger op til opfølgningsmøde med sagsbehandler samt beskæftigelses/uddannelses sted.

Daglig dokumentation

Dagligt anvendes Dan Journal til dokumentation. Vi skriver i dagbog for den enkelte og forholder os til at dokumentere både socialfagligt samt sundhedsfagligt. I Dan Journal lægges den enkeltes pædagogiske plan (VUM Handleplan) ind samt de gældende delmål, disse dokumenteres der ligeledes på dagligt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi sender løbende nye og spændende nyheder ud, så tilmeld dig allerede i dag, så sikre du dig de seneste nyheder som vi kommer med.